Hartelijk welkom op de begroting website van de gemeente Koggenland

Met trots presenteert het college u de sluitende gemeentebegroting. De gemeente Koggenland heeft een stabiele financiële positie waarin de uitgaven in evenwicht zijn met de opbrengsten. Op deze website vindt u de complete begroting (circa €79 miljoen) zowel in tekst als in cijfers terug. Wat gaat de gemeente doen, hoe gaan we dat doen en wat gaat het kosten?

Financiële basis
De gemeente heeft een sterke financiële basis. Gemaakte keuzes in de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat het huishoudboekje op orde is. De reservepositie is goed en de risico’s die we lopen kunnen we ruimschoots aan.

Op 1 januari 2023 draagt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) haar wegen over aan onze gemeente. Dit heeft geen gevolgen voor de totale lasten van de inwoner, maar de verdeling van de lasten wijzigt wel. In de huidige tijd waarin we een hoge inflatie hebben, is er voor gekozen om de extra financiële gevolgen voor inwoners te beperken. Dit doen we door de OZB slechts te verhogen met 5% in plaats van het consumentprijsindex van 9,9%.

Ambities
De start van een nieuwe collegeperiode (2022-2026) zorgt voor nieuwe ambities. Deze ambities, samen met de lopende uitvoering en de investeringen die eraan komen maken het een periode waarin er veel staat te gebeuren. In deze begroting leest u dat terug;

We blijven werken aan optimalisering van de dienstverlening naar inwoners en ondernemers. Voor de veiligheid van de inwoners wordt er ingezet op een verbetering van de samenwerking tussen zorgmedewerkers, jongerenwerk, vakgebied Openbare Orde en Veiligheid en Boa’s. Binnen het sociaal domein staat ‘behouden wat goed is en veranderen wat beter kan of moet’ centraal. Ontmoetingen en ontmoetingsplekken met activiteiten voor jong en oud en het versterken van sociale netwerken in de dorpen. Met als doel een inclusief Koggenland waar iedereen een leven lang mee kan meedoen.

Op het gebied van woningbouw worden er in verschillende dorpen nieuwbouwprojecten opgestart en opgeleverd. Er wordt uitvoering gegeven aan het isolatieprogramma voor kwetsbare huishoudens en de behoefte aan verduurzaming van woningen. Het woningbedrijf zet de verduurzaming van huurwoningen voort en onderzoekt naast de bestaande ambitie de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen. De openbare ruimte blijft een schone, groene, en verkeersveilige woon- en leefomgeving met ruimte voor recreatie.

Naast deze door het college gestelde ambities is er ook ruimte voor ambities van inwoners om (verenigd in Doe-Teams en/of dorpsraden) hun eigen leefomgeving te verbeteren. Zo worden alle goede en gedragen initiatieven de ruimte geboden om tot stand te komen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Namens het college van burgemeester en wethouders

Bart Krijnen
Wethouder Financiën

Deze pagina is gebouwd op 03/01/2023 10:02:01 met de export van 11/11/2022 14:32:23